Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Ses Düşmesi
Ses Düşmesi
Ses Düşmesi

Bu Yazıda Neler Var

 • Ses Düşmesi Nedir (Detay)
 • Bağlantılı Yazılar

  06 | Sesteş
  07 | Obsesif
  10 | Obsesyon

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Hece / Ses / Ünlü Düşmesi Nedir ? (Özet)
  İki heceli bazı kelimeler, ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında, ikinci hecedeki dar ünlülerini yitirirler. Bu olaya ünlü düşmesi denir.

  Örnekler:
  Burun - bur-u-nu - burnu (Düşen ses -u-)
  Emir - em-i-ri - emri (Düşen ses -i-)
  Fikir - fik-i-ri - fikri (Düşen ses -i-)
  İçeri - içer-i-si - içersi (Düşen ses -i-)
  Ne + için - niçin (Düşen ses -e-)
  Ne + asıl - nasıl (Düşen ses -e-)
  Nerede - nerde (Düşen ses -e-)

  Ses Düşmesi Nedir (Detay)


  Bazı sözcüklerin çekimlenirken veya füretilirken, seslerinden birisinin düşmesi olayına "ses düşmesi" denir.

  a) Sonunda "k" ünsüzü bulunan sözcüklere küçültme eki getirildiğinde sondaki "k" ünsüzü düşer.
  yumuşak + çık -> yumuşacık minik + cik —> minicik
  küçük + cük —> küçücük ufak + cık -> ufacık

  b) Bazı sözcüklerden " -l" ekiyle fiiller türetilirken sözcük sonlarındaki "k" ünsüzleri düşer.
  yüksek + l -» yükselmek
  alçak + l -» alçalmak
  ufak + l —> ufalmak

  c) İki heceden oluşan ve ikinci hecesinde dar ünlü bulunan organ ve akrabalık adlarına ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer.
  omuz + u -» omzu
  ul + u -» oğlu
  alın + ı —> alnı

  d) Arapçadan dilimize geçen bazı sözcükler yardımcı fiillerle birleşik fiil yaparken veya ünlü ile başlayan ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer.
  emir + i -> emri emir + etmek -» emretmek
  akıl + a -» akla akıl + etmek -» akletmek

  e) Bazı bileşik sözcüklerde, sözcük içindeki benzer hecelerden ya da ünlülerden biri düşer.
  pazar + ertesi -> pazartesi
  biri + birine -> birbirine
  cuma + ertesi —> cumartesi

  f) Turkçede iki ünlü yan yana bulunmadığı için ünlü ile biten bir sözcük ünlü ile başlayan bir sözcükle birleşirken ünlülerden biri düşer. Buna "aşınma"da diyebiliriz.
  ne + için —> niçin
  kahve + altı —> kahvaltı
  ne + asıl -» nasıl

  g) Bazı isimlerden " - le - " ekiyle fiil türetilirken sözcüğün son hecesindeki ünlü düşer.
  ileri + le -> ilerlemek
  koku + la -» koklamak

  h) Bazı fiillerden yeni sözcükler türetilirken fiillerin ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.
  ayır + ıntı —> ayrıntı savur + ul -» savrulmak
  devir + ik -> devrik

  ÖRNEK
  "Gecenin birindefecre karşı,
  Güneşten evvel doğdu ufukta,
  Mustafa Kemal'in altın başı."

  mısralarında yer alan aşağıdaki kelimelerin hangisinde hece düşmesi vardır?
  a)evvel b)ufuk c)birinde d)fecre

  ÇÖZÜM
  İki heceden oluşan ve ikinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcükler ünlü ile başlayan ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer. "Fecir" sözcüğü de hal ekini alınca ikinci hecedeki dar ünlü düşmüştür.

  Yanıt: D
  ÖRNEK
  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
  A) Küçücük B) Büyücek
  C) Ufacık D) Kısacık

  ÇÖZÜM
  "Küçük, büyük, ufak" sözcükleri küçültme ekini alırken sözcük sonlarında bulunan "k" sesleri düşmüştür. "Kısa " sözcüğünde ise ses düşmesi olmamıştır.

  Yanıt : D

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  16 | Zamir Zamir